Privacybeleid

< Terug

Algemeen Beleid inzake Gegevensverwerking (Privacy Verklaring)

Wij nemen uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring beschrijven wij hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken ; we beschrijven dus ons algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is PASADUR bv, Zeedijk 104/601, 8660 De Panne, ingeschreven op de Kruispuntbank onder het nummer BE 1003 623 366.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact met ons opnemen via het contactformulier.

 

Wanneer verzamelen en verwerken wij gegevens ?

Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u als klant op ons beroep doet voor uw vakantie of wanneer op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten.

Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

 

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij ?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de correcte uitvoering van uw vakantie of andere diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz… en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in, of plannen voor toekomstige reizen of gerelateerde diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations. Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

 

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij gegevens ?

 Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het correct uitvoeren van uw vakantie of verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden), leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn onze grondslagen voor de verwerking van gegevens ?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

 

Delen wij de gegevens mee aan derden ?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen. Dit is concreet het geval voor de goede uitvoering van uw vakantie en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor u op ons beroep doet.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

 

Wat zijn uw rechten ?

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen ten allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact met ons op te nemen via het contactformulier.

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via ons contactformulier. Daarbij is het mogelijk dat wij u om een bewijs van uw identiteit verzoeken. Zo vermijden wij dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd in de Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via hun website www.privacycommission.be.

 

Beveiliging

Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Wij nemen de nodige maatregelen om deze passend te beveiligen.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring en/of ons beleid te wijzigen. Deze wijzigingen zullen steeds via onze website worden gemeld.

 

 

versie : 01/01/2024

< Terug