Bijzondere voorwaarden

< Terug

Deze Bijzondere Voorwaarden kunnen nooit tegenstrijdig zijn aan de Algemene Voorwaarden en ook niet aan de wet. Deze Bijzondere Voorwaarden dienen tevens als toelichting van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1: Prijzen

 1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing – vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.
 2. Wij behouden ons het recht voor de prijs te verhogen indien er zich objectieve en aantoonbare situaties voordoen waarop wij geenszins invloed hebben zoals (niet-exhaustief) : sterke prijsstijging brandstof, overheidsbeslissingen, onverwacht hoge inflatie, disruptie in de markt,… Wederkerig en conform art. 5.1.4 van de Algemene Voorwaarden heeft de klant recht op korting indien zich objectieve en aantoonbare situaties voordoen waardoor de kosten dalen.
 3. Prijzen die mondeling of telefonisch door ons worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
 4. Aan complexe aanvragen zijn dossierkosten verbonden op basis van de gespendeerde tijd à rato van 15,00€ per kwartier. Deze dossierkosten worden kwijtgescholden indien de aanvraag in een bestelling resulteert.

 

 

Artikel 2: Formaliteiten

 1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de bestelbon worden meegedeeld.
 2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
 3. De organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade en/of andere moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.

 

 

Artikel 3: Bagage

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd.

 

 

Artikel 4: Dienstregeling

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient er in alle omstandigheden rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

 

 

Artikel 5: Annulering en wijzigingen door de reiziger

 1. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering en worden in detail vermeld op de bestelbon. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst van de annuleringsaanvraag door de organisator.
 2. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van de kosten die met deze wijziging gepaard gaan alsook dossierkosten op basis van de gespendeerde tijd à rato van 15,00€ per kwartier.

 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
 2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de plaats vermeld in de pakketreisovereenkomst.

 

 

Artikel 7: Klachtenregeling

 1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis- overeenkomst.
 2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Veurne bevoegd.

 

versie : 01/01/2024

< Terug